(1)
Boiko, V. V.; Buchnieva, O. V.; Shafer, Y. V.; Pisklova, Y. V.; Bogun, Y. V.; Krylova, O. S. Experience of Acute Ascending Aortic Dissection Treatment. ujcvs 2018, 97-99.