(1)
Zakharova, V. P.; Rudenko, O. V.; Trembovetska, O. M.; Zakhartseva, L. M. Pathogenetic Role of the Mitral Valve at Hypertrophic Cardiomyopathy. ujcvs 2019, 23-27.