(1)
Knyshov, G. V.; Levchyshyna, O. V.; Aksonov, I. V.; Nastenko, I. A. Types of Coronary Atherosclerosis Flow in Patients With Coronary Interventions in Anamnesis. ujcvs 2016, 9-12.