(1)
Zakharova, V. P.; Panichkin, Y. V.; Skiba, I. O.; Zhuravleva, M. L.; Beshlyaga, V. M.; Beshlyaga, E. V.; Ruzhin, Y. A. Morphological Changes in the Iliac Artery Walls of Pigs After Implantation of Spiral Devices from β-Zirconium Alloy. ujcvs 2016, 105-107.