(1)
Popov, V. V.; Bolshak, O. O.; Lazorishinetz, V. V. Wrapping Tape Operation (wto) for Poststenotic Aneurysm of Ascending Aorta During Correction of Aortic Stenoses. ujcvs 2016, 46-49.