(1)
GogayevaO. К.; Lazoryshinets, V. V.; Dzakhoieva, L. S.; PisarevО. М. First Expierence of Hypoxyhyperoxytherapy. ujcvs 2016, 14-19.