(1)
KhanenovaV. А.; Lebid, I. G.; DzurmanD. О.; Meshkova, M. S.; Kuzmenko, Y. L.; Mykychak, Y. B.; YemetsІ. М. Modern Approaches of Ebstein’s Anomaly Surgical Correction in Adult Patients. ujcvs 2017, 67-70.