(1)
BolshakО. О.; Mnishenko, V. I.; TrembovetskaО. М.; BeshlyagaV. М.; Leoshko, I. V.; Popov, V. V. Long-Term Results of the Plastic Correction of Mitral Insufficiency With the Violation of the Integrity of the Chordal-Papillary Continium. ujcvs 2017, 28-32.