(1)
Moroz, V. S.; Oryshchyn, N. D.; Pavlyk, S. S.; Kushta, O. Y.; Tytyuk, V. A.; Kurtyak, Z. Z. Early Surgical Treatment of Postinfarction Ventricular Septal Rupture. ujcvs 2017, 25-30.