[1]
Vayda, V.V., Kravchenko, V.I., Zhekov, I.I., Kravchenko, I.M. and Lazoryshynetz, V.V. 2018. Surgical treatment of the pathology of the aortic valve and ascending aorta using minimally invasive access. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery. 2 (31) (May 2018), 100-102. DOI:https://doi.org/10.30702/ujcvs/18.31/22(100-102).